ปรับตารางเรียน 10,17 มิ.ย.

ปรับตารางเรียน 10,17 มิ.ย.56 เนื่องจาก อ.ทินกร ไปประชุม นะค่ะ

 
Wk.3
10 มิ.ย.
56
10.00-
12.00
And
13.00-14.00
 
 
 
 
 
3.3 อธิบายความหมายและหลักการบริหารงานในระบบบริการสุขภาพและระบบการบริการพยาบาลในระดับองค์กร ระดับประเทศและระดับนานาชาติได้
 
 
 
3.3 การบริหารงานในระบบบริการสุขภาพและระบบการบริการพยาบาลในระดับองค์กร ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
-โครงสร้างและการบริหารงานในระบบบริการสุขภาพ
-โครงสร้างและการบริหารงานในระบบบริการพยาบาล
-การบริหารจัดการการปฏิบัติ
วิชาชีพพยาบาล
-บทบาทองค์กรวิชาชีพในการบริหารจัดการทางการพยาบาล
1. บรรยายโดยมีเอกสารประกอบ (Power point)
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อ.พรทิพย์ กวินสุพร
 
Wk.3
(ต่อ)
10 มิ.ย.
56
14.00-17.00
6. อธิบายประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้ (ต่อ)
      6.1 อธิบายความหมาย ความสำคัญ และหลักการของการวิจัยกับการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้
       6.2 อธิบายแนวทางในการทำวิจัยด้านบริหารจัดการทางการพยาบาลได้
             6.3 อภิปรายประเด็นปัญหาอุปสรรคในการทำวิจัยด้านบริหารจัดการทางการพยาบาลในประเทศไทยได้
6.  การวิจัยกับการบริหารจัดการทางการพยาบาล
-ความสำคัญของการวิจัยต่อการบริหารจัดการทางการพยาบาล
-ขอบเขตของการวิจัยการบริหารจัดการทางการพยาบาล
-แนวทางการทำวิจัยด้านบริหารจัดการทางการพยาบาล
-ปัญหาอุปสรรคในการทำวิจัยด้านบริหารจัดการทางการพยาบาลในประเทศไทย
1. บรรยายโดยมีเอกสารประกอบ (Power point)
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.ทำกิจกรรมกลุ่ม โดย แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการพยาบาล
อ.ดร.
ปุณยนุช
พิมใจใส
 
Wk.4
17 มิ.ย.
56
10.00-12.00
 
3.4 อธิบายความหมายและหลักการในการจัดองค์การบริการสุขภาพและองค์การบริการพยาบาลได้
 
3.4  การจัดองค์การบริการสุขภาพและองค์การบริการพยาบาล
– การจัดองค์การบริการสุขภาพ และองค์การบริการพยาบาล
-ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรในองค์การบริการสุขภาพและองค์การบริการพยาบาล
– การควบคุมองค์การบริการพยาบาล
1. บรรยายโดยมีเอกสารประกอบ (Power point)
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

อ.ทินกร
จังหาร
Wk.4
17 มิ.ย.
56
13.00-17.00
4.  อธิบายทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้
       4.1 อธิบายความหมายหลักการของการจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลได้
            4.2 อธิบายความหมาย 
หลักการของการมอบหมายงาน ได้
            4.3 อธิบายความหมายหลักการของการบริหารความขัดแย้งได้
4. ทักษะจำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาล
4.1 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล
 
4.2 การมอบหมายงาน
 
4.3 การบริหารความขัดแย้ง
 
1. บรรยายโดยมีเอกสารประกอบ (Power point)
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.สัมมนากลุ่มย่อย โดย แบ่งกลุ่มเป็น 6 กลุ่ม 
4. นำเสนอและอภิปรายสรุป ความรู้จากการสัมมนา
อ.ดร.
ปุณยนุช
พิมใจใส
 
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s