วันจันทร์เช้า 10 มิ.ย.56 เรียนการวิจัยกับการบริหารจัดการทางการพยาบาล

วันจันทร์เช้า 10 มิ.ย.56 เรียนการวิจัยกับการบริหารจัดการทาง

การพยาบาล ก่อนนะค่ะ

Wk.3
10 มิ.ย.
56
10.00-
12.00
And
13.00-14.00
 
 
 
 
 
6. อธิบายประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้ (ต่อ)
      6.1 อธิบายความหมาย ความสำคัญ และหลักการของการวิจัยกับการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้
       6.2 อธิบายแนวทางในการทำวิจัยด้านบริหารจัดการทางการพยาบาลได้
             6.3 อภิปรายประเด็นปัญหาอุปสรรคในการทำวิจัยด้านบริหารจัดการทางการพยาบาลในประเทศไทยได้
6.  การวิจัยกับการบริหารจัดการทางการพยาบาล
-ความสำคัญของการวิจัยต่อการบริหารจัดการทางการพยาบาล
-ขอบเขตของการวิจัยการบริหารจัดการทางการพยาบาล
-แนวทางการทำวิจัยด้านบริหารจัดการทางการพยาบาล
-ปัญหาอุปสรรคในการทำวิจัยด้านบริหารจัดการทางการพยาบาลในประเทศไทย
1. บรรยายโดยมีเอกสารประกอบ(Power point)
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.ทำกิจกรรมกลุ่ม โดย แบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางการพยาบาล
อ.ดร.
ปุณยนุช
พิมใจใส
 
Wk.3
(ต่อ)
10 มิ.ย.
56
14.00-17.00
3.3 อธิบายความหมายและหลักการบริหารงานในระบบบริการสุขภาพและระบบการบริการพยาบาลในระดับองค์กร ระดับประเทศและระดับนานาชาติได้
3.3 การบริหารงานในระบบบริการสุขภาพและระบบการบริการพยาบาลในระดับองค์กร ระดับประเทศและระดับนานาชาติ
-โครงสร้างและการบริหารงานในระบบบริการสุขภาพ
-โครงสร้างและการบริหารงานในระบบบริการพยาบาล
-การบริหารจัดการการปฏิบัติ
วิชาชีพพยาบาล
-บทบาทองค์กรวิชาชีพในการบริหารจัดการทางการพยาบาล
1. บรรยายโดยมีเอกสารประกอบ(Power point)
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ.พรทิพย์ กวินสุพร
Wk.4
17 มิ.ย.
56
10.00-12.00
 
3.4 อธิบายความหมายและหลักการในการจัดองค์การบริการสุขภาพและองค์การบริการพยาบาลได้
 
3.4  การจัดองค์การบริการสุขภาพและองค์การบริการพยาบาล
– การจัดองค์การบริการสุขภาพ และองค์การบริการพยาบาล
-ทฤษฎีพฤติกรรมองค์กรในองค์การบริการสุขภาพและองค์การบริการพยาบาล
– การควบคุมองค์การบริการพยาบาล
1. บรรยายโดยมีเอกสารประกอบ(Power point)
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
อ.ทินกร
จังหาร
Wk.4
17 มิ.ย.
56
13.00-17.00
4.  อธิบายทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้
       4.1 อธิบายความหมายหลักการของการจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลได้
            4.2 อธิบายความหมาย 
หลักการของการมอบหมายงาน ได้
            4.3 อธิบายความหมายหลักการของการบริหารความขัดแย้งได้
4. ทักษะจำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาล
4.1 การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล
 
4.2 การมอบหมายงาน
 
4.3 การบริหารความขัดแย้ง
 
1. บรรยายโดยมีเอกสารประกอบ(Power point)
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.สัมมนากลุ่มย่อย โดย แบ่งกลุ่มเป็น 6กลุ่ม 
4. นำเสนอและอภิปรายสรุป ความรู้จากการสัมมนา
อ.ดร.
ปุณยนุช
พิมใจใส
Wk.5
24มิ.ย.56
13.00-17.00
4.  อธิบายทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาลได้(ต่อ)
4.4 อธิบายความหมาย  หลักการของการแก้ปัญหาและกระบวนการตัดสินใจ ได้
4.5 อธิบายความหมายหลักการของการนิเทศการพยาบาล ได้
           4.6 อธิบายความหมาย
หลักการของการบริหารเวลา ได้
4. ทักษะจำเป็นในการบริหารจัดการทางการพยาบาล(ต่อ)
4.4. การแก้ปัญหาและกระบวนการตัดสินใจ
4.5 การนิเทศการพยาบาล
4.6 การบริหารเวลา
1. บรรยายโดยมีเอกสารประกอบ(Power point)
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3.สัมมนากลุ่มย่อย โดย แบ่งกลุ่มเป็น 6กลุ่ม
4. นำเสนอและอภิปรายสรุป ความรู้จากการสัมมนา
อ.ดร.
ปุณยนุช
พิมใจใส
Wk.6
1ก.ค.56
13.00-16.00
สอบ
(หน่วยการสอนหัวข้อที่ 1 – 3)

การวิจัยกับการบริหารจัดการทางการพยาบาล 10-06-2556

DOWNLOAD >> HERE!  (แก้ไขไฟล์แล้วค่ะ)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s